مکان تبلیغات شما

مکان تبلیغات شما

بدون دیدگاه

اس ام اس غمناک فراموشی

 می خــــــــواهـــــــــم بـــــه یاد مـــن باشــــــــی
اگـــــــــــر تــــو به یاد من باشی عین خــــیالم نیست که هـــــمه فراموشم کنند!!!…………

.

.

میگوینـבفراموشے…

یکے ازبهترین نعمتهاے خـבا بہ بشر بوבه…

آلزایمر هم کہ بگیرم یاבم مےمانـב…

✘בوستم نـבاشتے✘

.

.

مردن هیچگاه به اندازه فراموش کردن نیست

می میرم اما فراموشت نمیکنم

مکان تبلیغات شمامکان تبلیغات شما