مکان تبلیغات شما

مکان تبلیغات شما

بدون دیدگاه

اس ام اس سیگارجدید

مـــــرد ســـــــیگار مــــــی کـــــشد؛

⌈تـــــو دود مــــی بینی⌉

← او →

خــــــاطرهـ…

.

.

بیخـــود از ایـــن شــهر بـــه آن شــــهر نـــکن…
تـو هـمینجایی ، داخـل هـمین پاکتـــ ، لابه لای همیــن چــند نـــخ ســـیگار
مــن بـاید تـو را دود کنــمـ کــه نمی کنـــم!
“حامد ریاحی”

.

.

قــــــرار نـــــیست
کــــهـ هــــمه دنیـــــا شــــاعر بشـــــوند یا نــــــویسنده!
گــــاهـــی لـازم اســــت
کســـی هــــم مـــثل مـــن بـــایستد
یکــــ گـــوشه ای و ســــیگار بــــکشد
و فقــــط نـــــگاه کـند…

مکان تبلیغات شمامکان تبلیغات شما