مکان تبلیغات شما

مکان تبلیغات شما

بدون دیدگاه

امروز…
انگار کسی آمد…
و هوای دلتنگی ات را …
هی در آسمان اتاقم پاشید …
و تو نبودی……
.
.
جمعــه دســـتش بنــد اســـت
بـــــه دلتنــــــــــــــــــــــــگی مـــــــــــــن
بیـــکار کـــــه مــــی شــــــــود
بــرای بغــض هایـــــــــــم
غـــروب مـــی بافد
.
.

دلتـــــــ♥ـــــــنگی یعنـــــــی
اذان مغــــــــربــــ…
بـــهـ افـــــق چشــــمهـــایـــ تــو…

مکان تبلیغات شمامکان تبلیغات شما