مکان تبلیغات شما

مکان تبلیغات شما

بدون دیدگاه

یا ابا عبدالله….

دلم غرق خون و دستم از نوشتن عاجز و زبونم از گفتنش لال…..

خودت گره گشایی کن…

محتاج دعای همتونم بچه های تنهایی…

.

.

فقط گوشه چشمی از نگاه خدا برای خوشبختی همه انسان ها کافیست
این نگاه را برایت آرزو می کنم

.

.

امروز برایت اینگونه دعا کردم! خدایا! بجز خودت به دیگری واگذارش نکن! تویی پروردگار او!
پس قرار ده بی نیازی در نفسش! یقین در دلش! اخلاص در کردارش! روشنی در دیده اش! بصیرت در قلبش!

و روزی پر برکت در زندگیش

آمین

مکان تبلیغات شمامکان تبلیغات شما