مکان تبلیغات شما

مکان تبلیغات شما

بدون دیدگاه
پیامک دروغ گفتن

جملاتی با محوریت  “دروغ”

اســـ‗__‗ـــم هر دویـــ‗__‗ـــمان را در گینـــ‗__‗ـــس ثبت میکنند !
تو در دروغ گــ‗__‗ـــفتن رکــ‗__‗ـــورد زدی …
من در بـــ‗__‗ـــاور کــــ‗__‗ـــردن … !

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

اینجــا جاییســتــــ کهـــ پشتـــ هر دوستتـــ دارمــــ…

نـــوشتهـــ استــــ…

ســــاخــــتــــــ چیــــــــن!

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

از عاشـقانه های ِ دروغی ات سیــر شدم ؛
کـمی حقـــیقت محــبت میکنـی …؟
هر چنــد گزنده باشـَد …

مکان تبلیغات شمامکان تبلیغات شما