مکان تبلیغات شما

مکان تبلیغات شما

بدون دیدگاه

جملاتی با موضوع بریدن از زندگی

ﯾﻪ ﺩِﻝِ ﭘــــُـــــــﺮ … ×

ﯾﻪ ﻣـُـﺸـﺘـــــ ﺗﺮﺍﻣــــــــﺎﺩﻭﻝ .. ×

ﯾﻪ ﺷﯿـﺸـﻪ ﺍﻟﮑـُــﻞ .. ×

ﺧــﺪﺍﺣﺎﻓﻈـ ﺩﺭ ﮐـُـــﻞ … ×

.

.

خــســتــه ام
از خـسـتـگـی تـمـام تـنـم درد گـرفـتـه اسـت
دسـت هـایـم پـیـنـه بـسـتـه انـد
پـاهـایـم بـی رمـق
خــوابــم مــی آیــد
مـی خـواهـم بـخـوابـم
رهـگـذری مـی پـرسـد : چـه کـرده ای ؟
نـمـی دانـد مـگـر ؟!!!!
زنــدگـــی ….!!!!!!!

.

.

▼⇜ یِه آسْتیــنِ بُلَنـْــدْ

▼⇜ یِه خَنْــدِه یِ مَصْنـوعــی

▼⇜یِه دِلِ سـَرْد یِه آرِزویِ مَرگــــ

▼⇜ هه هه هَمـِه فـِکْرْ میکُنَـنْ خـوبــی

مکان تبلیغات شمامکان تبلیغات شما