مکان تبلیغات شما

مکان تبلیغات شما

بدون دیدگاه
پیامک تنهایی

تنهایی من عمیق ترین جای دنیاست ! ته ندارد . . .

برادران  یوسف هم ترسیدند از عمق چاه تنهایــی ام . . .

به دنبال  چاهـی دیگر رفتند !

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

دیـــگر از تنهـــایی خســـته شـــده امـ…

بــه کلاغ هـــا زیر مـــیزی میــدهـمـ…

λ تــا قصـــه امـ را تمــام کننـــد λ

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

چقـــدر دردنـاکــــــــ اسـتـــــ…
بـــرای آدمـــــی
کــــه تنــــهاییـش را بغــــل کردهـــ
از دوســـت داشـــتن هایـــش می گویــــد…

بدون دیدگاه

اس ام اس تنهایی جدید

ایـــــن روزهـــــا

آنـــــقدر تـــــنها هـــــستم…

کـــــه تـــــنهایـــــی، دلـــــواپسم شـــــده!

لـــــبخند مـــــی زنـــــم

تـــــا قـــــدری آرام گـــــِرد….

بـــــیچاره طـــــاقتش کــــم شــــده

.

.

تنــــــهایی بــــــا:
تــ…
شـــــروع مــی شــــود√
—————
———
——
و
بـــا هیـــچ چیــــز تمـــام نمــــی شــــود!

.

.

مــن همیشــــه از اول قصــــہ هــــــــاے مــــاـבر بزرگــــــــ مــے تــــرسیــــבمو آخــــــــر هــم بــــہ واقعیتـــــــــ مــے پیــوستـــــــــ…یڪـــــے بــــوב…یڪـــــے نــــــبوב…!!!

مکان تبلیغات شمامکان تبلیغات شما