مکان تبلیغات شما

مکان تبلیغات شما

بدون دیدگاه

عدد گمشده درون دایره

تست هوش

dayere

به شکل بالا نگاه کنید. اعداد روی این دایره، با هم یک ارتباط منطقی دارند.
آیا می توانید این رابطه را کشف کنید؟

.

مکان تبلیغات شمامکان تبلیغات شما