مکان تبلیغات شما

مکان تبلیغات شما

بدون دیدگاه

خاص ترین جملات درباب “انتظار کشیدن”

کاش همســایه ی ِتـو بـودم
از پشت ِ پنجــره هـر روز
آمـدنَ ت را می دیــدم…

کاش همســایه ی ِتـو بـودم
از پشت ِ پنجــره هـر روز
آمـدنَ ت را می دیــدم…

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

تمـــام غــرورم نــذر ِ آمــدنت !
تو فقــط یک ” جــانم “
سوغـات آور بـرای احســاسم !

تمـــام غــرورم نــذر ِ آمــدنت !
تو فقــط یک ” جــانم “
سوغـات آور بـرای احســاسم !

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
شعله ی انتـــــــــــظار تــــا ابَد نمی ســـــوزد
هــــیزم ها خیـسَ ند و آتـــــش های دیگر سَخت وســـوسه انگیـــز…!
http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

دیر آمدی
کمی تغییر کرده ام
برای شناختنم عکسم را مچاله کن

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
اگـر بیـایی
ایـن خـون دل خـوردن ها را
تـلافی نمـیکنم
آنقـدر عـاشقت میکنـم
کـه دیـگر نتـوانی
هـرگز بروی
http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
  ♥قــول بـــבه ڪــه خــواهــے آمـــב
امــا هــرگــز نیــا!
اگــر بیــایــے
هــمه چیــز خــراب مے شــوב!
בیــگر نــمے تــوانــم
اینــگونــه بــا اشتــیاق
بــه בریــا و جــاـבه خیــره شــوم!
مــن خــو ڪــرבه ام
بــه ایــن انتــظار،
بــه ایــن پــرســه زבن هــا
בر اسڪــله و ایستــگاه!
اگــر بیــایــے
مــن چشــم بــه راه چــه ڪســے بمــانــم؟♥
http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
آمدنت کاش
حتمی بود …
مثلا
مرگ بودی !
http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
 تمام غرورم نذر آمدنت !تو فقط یک ” جانم ”سوغات آور برای احساسم !
http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
در انتظار نیمه گمشده ات نباش
می آید و این نیمه ات را هم
با خودش می برد …
دیگر نه تو می ماند نه من !
http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
 باورت می شود
دیگر تو هم بیایی
از خوشحالی
به هوا نمی پرم
اینجا منتظرند
به آسمان بپری
زمین را از زیر ِ پایت بکشند …
http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
تمام غرورم نذر آمدنت !تو فقط یک ” جانم ”سوغات آور برای احساسم !
http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
در انتظار نیمه گمشده ات نباش
می آید و این نیمه ات را هم
با خودش می برد …
دیگر نه تو می ماند نه من !
http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
دلم از هزار راه رفته ، بی تـــــو باز گشته است
ایوب هم اگر بود ، چشم می بست از انتظار آمدنت
http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
کدام راه است که پای خسـته را نشناسد
کدام کوچه خالی از خاطره است
و کدام دل هرگز نتپیده به شوق دیدار
بیا تا برایت بگویم از سختی انتظار
که چگونه
در دیدهای بارانی رنگ هذیان به خود میگیرد
http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
اگر چه عاشق برفم بهـــــار هم خوبست
بدان به خاطر تــــــــو انتظـار هم خوبست
دلـم به خلوت تابوت رفت دلتنـــــگم
ولی برای دل مـــــــن مزار هم خوبست
http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
فقط یک روز در خیابان لبخند بزن! شاید کسی
در انتظار معجزه ای از جانب خدا باشد
http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
در انتظار آمدنت ،
چشم به نا ممکن ترین احتمال حضورت دوخته ام،
بیا تا بار دیگر به معجزه ایمان بیاورم امیر افبی
http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
من انتظار تو را می کشم…
تو مرا از انتظارت می کشی…
لعنت به هرچه فتحه و ضمه و کسره
http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
نگاه کن آن دور دستــــــها یکی تنها به انتظار ایستاده
لبخندی عاشقانه ، دستی برایش تکان بده…
تا بشکند حصار سنگی تنهایی اش…
http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
انتظـارت چه زیباست وقتی که لبه جاده ی دل تنگی ایستادم
و تو با شاخه گلی از بهانه های عاشقانه می آیی
http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
تا کــــــــى دل مـن چشم به در داشته باشد؟
اى کـاش کسى از تــــــو خبر داشته باشد
آن باد که آغشته به بوى نفس تـوست
از کوچه ى مـا کاش گـــــذر داشته باشد
http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
نقــّـــــــــاشِ خــــوبی نــــبودم…
اما
ایـــــــــــــن روزها…
به لطـــــــــــفِ تــــــــــو…
انـــتظــــــار را دیـــــــــــدنی میکـــــِـــــــشـَـم….!
http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
بزرگترین اشتباه بشر به انتظار نشستن است….
من به انتظار تو می دوم
http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
نگاه کن آن دور دست ها یکی تنها به انتظار ایستاده
لبخندی عاشقانه ، دستی برایش تکان بده
تا بشکند حصار سنگی تنهایی اش
  • ارسال شده توسط :
    javadsd
  • تعداد بازدید :
    295 views
اشتراک گذاری
نوشته‌های پیوسته
مکان تبلیغات شمامکان تبلیغات شما