مکان تبلیغات شما

مکان تبلیغات شما

بدون دیدگاه

تکست های خاص سنگین

⇐ اعــــصــاب•●♔ مـــن♔●•
⇐ لــ↯ــغـزنــ↯ــدس
⇐ از ↲اخــــــلاق ↳
⇐ گـــند⇡⇪⇡ خــــود
⇐ بکــــــاهیـــــــــد ⇣⇟⇣ . . . !
http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
✔مــــــــن✔
↯اون زخمــــــیـــــو خوردم↯
که ⇦تــــToـــــو⇨
↯از حــــHesـــس کردنش ↯
✖میمیری✖
http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
●پُستـــام بَُــرَنـــدَس✂ْ تیـــزِ تـــیز➜
هَمِگــی آنتیــــــــکُ و خِـیــلى تَمیــز➽
↜دوســتِ عَـزیـــــــز↝
اَگـِه جَنبِـــه نَــداری پَــسْ⇩

✌هِـــــــــــــــــــری پیلیـــز

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

✘❂↼مــٌَـʘ͜͡ʘٌــٌـٌن خٌـــٌَـتـٌــمݦِ رۅزگــٌـٌـٌـارم ➫ ‍

⇲⇱مٌــٌـــٌیـاے پـــٌـٌـیـٌـشـٌـٌَـٌ ــٌم مـــٌــٌشــٌڪٌـــــٌ ے بٌـــٌــپـٌــٌـٌـۅش⇲ ⇱⇁❂✘

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

↩ میگـــــــــــــــــ ـن زنــدگــــــــــــــ ـے بــــــــــــــآلآ پـــــــــــآیـیــــ ــــــن دآرہ !

↩ ولــــــــــــــــے زنــدگــــــــــــــ ــے اینقــَــد مَنـــــو بــــــآلآ پــــآییـــــــن ڪـــــَــرد !

↩ ڪـــــــــﮧ خــــُــودش ✘اِرضـــــــــآ✘ شــُــــد و مـــَــن پـــــآرہ !

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

↩ مَجـــــــــــــــــ ـآزے حـــَــــــــــرآج گذآشتــَـــــــــــن دِلهـــآســـــــــت !

↩ بـــــﮧ فـآڪــــ رفتنــــــﮧ ✘زِندگــــــــــــــ ے✘ خیلـــــــے اَز مـآهـآســـــت !

↩ برینـــَـــم بــــﮧ ایـــــــن مَجــــــــآزے ڪــــﮧ خیلیـــــآرو رآہ دآد تــــــو بـــــآزے !

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

دٌچـــــــــارِ غَمگینـــــــیِ مُزمِن شُـــــده اَم …

بـــــی هیـــــــچ اَشـــــــکیْْْْْ…

بــــــی هیـــــــچ بُغضــــــــــی…

فَقَــــط یِـــــک نِگــــاهِ خــــــیرهْ…

فَقَــــط یــــــِک سُکوتـــــ ِ لَعنَتـــیـ

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

☜↺یــــِــه دردایــے هَـــم هَـســ

⇜ کــــــــه هیـــچ وقـــــتــــــ تـــــــوے بـَــرگـِــه ے آزمــایــش نِــوشتـِـه نَشــُـد↻☞

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
مَـن هَمونم ک ِِِِِِ موندِش عقب ~ .. .
هَمونم ک ِِِِِدور ِِِ ش زدن ~ .. .
ـاُون بـآزنده ک ِِِِِِِ بُردیش منم .. . ~
http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
روے هـــَـــر ۞قــــُلــــــــــــ ـﮧ اے۞ بــآشـــــــــــــے
بــــَـــرآے مــــَــــטּ هــــَــــــدف میشــــــــــــے !…
بگــــــــــردے دُور دُنیـــــــــــــــآ رو بـــــــــــآزم بــــــــــآ مـــــَــــטּ
طــــــَـــــرف میشــــــــــــے !…
⇜هـــʘ͜͡ʘــــه⇝‍
http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
↹↺↺اَطرافَم باشِه پُر اَز ِحاشیه
بِهتَر اَز رفیق های لاشیه…↹↻↻
http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
. •| هیچْــ وقتْــقَلبمـْـ راضیـْــ نَشُد قبولْـــکُنِهْـ کِهْـ

بیـ حِسْــ

شُد هْـ… |• .

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
⇜♞٭دختر٭وقـــــتى ٭ناراحته ٭میره ٭بغل ٭باباش⇜♞
✘✘✘٭ولى ٭پــــسر⇜⇜⇜⇜⇜
✘♚٭میره ٭خـــــیابون ٭واسه ٭خــــراب ٭کردن ٭ریه ٭هاش …
http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
◆☜حـالا مـَنــــــــــــــــو
◆☜یـِه ④دیـواری
◆☜ولــــــــی تــــــــــــــــو
◆☜تــــو بـَغـَـلــِـــــــــش
◆☜تا ④بیــــــداری✘✘✘
【هـــــــــــــــــــــــه】
http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
ٰمَٰغٰـٰـــــرٰوٰرَٰمٰ بٰـٰآٰ ٰهَٰرٰ ٰکِٰسٰےٰ صٰـٰمٰیٰـٰمٰےٰ
❂ نیــــــــــستمٰٰ ↯ ❂
❂ ↯نــــــــــزدیمِٰ َلآَٰــــسٰ ↯ ❂●
کهٰ ٰاَلآٰنٰ مٌٰـٰـٰوٰنٰدٰیٰمٰ خٰــــــــــــــــآٰص
http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
☜↺ ﺩُﻧﯿــــﺎﯼِ ﺗــــــﻮ ﭼﯿــــــِــﻪ ↺ ﭘـــــــﻮﻝ ↻
↺ ﻣـــﺎﺷﯿــﻦْ↻ ↺ ﻫـِـــــﮯ ﺧـُـــﻮﺷــــــــﮯ ↻
↺☜ ﺩُﻧﯿـــــﺎﯼِ ﻣَــــــﻦْ ﭼﯿـــــــِﻪ ↺ ﯾِـــــﻪ ﻓِﮑـــــﺮ
ﻭﺍﺳـِـــــــﻪ ﺧـُـــﻮﺩﮐُﺸـــﯽ ↺ !
http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
✅مـُخـَم خـآلـیـه··
⭕زیـرَم قـآلـیـه··
❎عـَجـَب حـآلیـه··
❌گـوشـه وِلـو ··
سیگاردسـتـَـم··
دَر هَم بـَسـتَـم··
❎چِـت مَـســتـم..
✳نـِگـآم خـیــره··
چــشـآم تـیـره··
دِلــم پـــیـره··
مـُـخـَم گـیـره··
✅اُتـــآق دودی··
کـــآش بـودی..!!
http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
عـــــرض تســـــلیت….با کـمی فِـــــیسِ خجـــــالت…
بابـتـ ⇦مـــــرگـــــ.ِ…
ِ✖ غیـــــرَت…..
✖نجـــــابتـــــ…
✖انســـــانیتـــــ……✘✘✘
http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
☜هـــــمـــــہ دشـــــمـــ↭ــن شـــــدن↷
مـــــیـــ↫ــخوان مـــشــتـــــم کــنــن↹
ولــ⇇ـى مـَـــ❥ــنْ مــیـْــ ʘ͜͡ʘ ـــخــَنـْــدَم††
دیــگــــ↹ـــہ مـُـحْــکـَــم شـُــدَم↻†♔♚
http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
⇪ایــنقَـدر پــاهـا بـالاسـت⇪
↲دَســتایــِ مـا پیـش خُـدا↳
⭕ ریـز دیــدهـ میـشِِ ⭕ِ
http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
✘مـَــــــن نـَــــــــــع پـــــــــیـغـَــــــمـبـَـــــــرَم نَــــــع پــــےِ مـَـــنـــبـَـــــرَم ✘
☜ نَــــع مِــــــثـلِ تـویـے کـــــِ هـَـــرکــــے پـا بـِـــده فـابـــــِتـه ☞
اگـه را بـِــده دافِتـه √
http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
↩↩ مـטּ یه عقرب دارم
ڪه اسمش زبونه ↓↓
← اگه نیش نخوردے
بدوטּ حسش نبوده ✔✔
http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
اونــــے کِ میگـــــه عِشقِــش شَدیدِ تا تَهِــــش
تورومیخــــوآد !
سیخِ آمپِرِش چَسبیــــده… آخَرِش
تورومیـ×گـ×ــــــــآد
http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
 ✔↩هے توووووو↪✔シ▂▂ خَـــــــــــز شـُــــدی اَز بَــس シ
دَس بِـه دَس شــُــــدی✘✘✘
☜تـــو هَـم واسَـم رَفتــی تـو لیســتِ
【اَمـــــــــــــــــوات】
☜وْاسِه شادیـــِه روحِـــت بُلّنــــــــد
【صَــلَــــــــــــــوات】
http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
⇙⇘وقتـــــــے هستــــــــے
ارومـــــــم
⇚وقتـــــــــے نیــــــــستے
بااونـــــَــــــــــــم⇛
⇣⇣چیــــــــــہ¿¡⇣⇣
➲فـــــڪر ڪـــــــردے داغــــونَم!?➴
هـــــــــhεـــــھ➬نه جووووووووووونم
http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
بچـــــــــــــــه پاییـــــــــــــــــــــــــنم ♚
✪ ↡ ولــــــــــــی ↡ ✪
♚ بالایــــــــــــــــــــــــــــــــــی رو دارم ♚
http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
دُوستـــــّـــــــی با بضّــــیا هیْـــچ حُسنیــــ نداره…✘
کـــــِـ هـــــــــــْــــــــــیچ…✘
فقـــــــــّـــــــــــــط ریـــّــده میشــــْــه تو آمــــّــــــارتْ…✘
http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
↯ ⇦♀ هــــی خانومـــی ♀⇨↯
●✧← بــه ♂ کســی بگـــو→✧●
•○❤ عشقــــ♡ــــــم ❤○•
↡❂✘ کــــه واســـــت . . . ↡❂✘
⇜•○ غـــــــش کـــنه ❤○• ツ
↯↯ نـــه شــــــــــــق ✘✘✘
http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
❥ آسمونْ آبیِه ْ،
جآیِِ↜ اُوْنْ ↝ْ خآلیِهْ 웃
کِه بآشِه وُ بِبینِه، ??
اینْقَدْ ☜ حآلِمون ☞ْ عآلیِه✘ْ
http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
 نـــבارم ᓗـال خــنـــבیـבטּ
ᓅـهــمــیـבم ڪـہ بــاخـــت בارہ جــنــگــیـבטּ
مــیـבونـــم בارم ᓅـاز بـב مــیـבم
ولے خـــب یـہ سرے چیز تــازہ ᓅـهــمــیـבم
  • ارسال شده توسط :
    javadsd
  • تعداد بازدید :
    3,301 views
اشتراک گذاری
مکان تبلیغات شمامکان تبلیغات شما