مکان تبلیغات شما

مکان تبلیغات شما

بدون دیدگاه

⌈اخطار⌉

⊗این پست برای افراد زیر ۱۴ سال مناسب نمی باشد⊗

✘هـــــــے اسکــــول ایـــن خطـــے کـــه داری دنبـــال میکنـــے✘

✘رد شـــاشـــ مـــاس✘

پـــس لیــــس عــــالـــے متعــــالــــــے✘

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

✔ تُنــﺪﺗَﺮﯾــﻦ ﻓِﻠﻔــِﻼ ﻧَﺘــﻮﻧِﺴَــﻦ

✌ ﻣَﻨــﻮ✌ ﺑـِﺴــﻮﺯﻭﻧـَـﻦ!

ﺗــــــو

کــــہ ﺩﯾـگہ ﻓﻠﻔــﻞ ﺩُﻟﻤــﻪ ﺍﯾـَــﻢ ﻧــِﯿﺴــﯽ

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

یـــــــآرو اُنقــــــَـــــد زیـــــــــر پُستـــــــــــــآے دُختــــــَــــــرآس!

ڪــــــــﮧ آدَم فـِڪـــــــ میڪنـــــــــــﮧ

❂★نـــــــــوآر بهدآشتیــــــــــــﮧ!★❂

⇜هـــʘ͜͡ʘــــه⇝‍

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

☜ﻣَـــــــــــــــﻦْ☞
ﺧـﻮﺩَﻣـــــﻮ ﻧَـــــــﮕِﺮِﻓـﺘَـــــﻢ➜➜
ﻓَــــــﻘَــــﻂ ﺍَﺯ ﺧِﻴـﻠﯿـــــــــــــــــﺎ
ﻓــــــﺎﺻِﻟِــــﻪ ﮔِـﺮِﻓــﺘَــــم✘✘✘

★☜تَـــــک پَــــــــــــری☞
⇭یَنـــی قــاطــــی نَشُدَنْ با هَــر…
⇉⇇خَـــــــــــری✘✘✘

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

★ﺍﻭﻧــــــﮯ ﮐــــــﻪ ﻭﺍﺱ ﺷﻤــــﺎ ﮐﻠــــﮯ
ﺍﺩﻋـــــﺎ ﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﻫﻤـــــﺶ ﻣﯿﮕـــــــﻪ★
◇◆◇ﻣَـــــــــﻦ◇◆◇
★ﻣــــــﺎ ﺷﻤـــــﺎﺭﺷــــﻮ ﺗــــﻮ ﮔــــﻮﺷـــﮯ
ﺳﯿـــﻮ ﮐــــــــﺮﺩﯾـــــﻢ ★
◇◆◇ ﻋَـــــــــﻦ…

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

♠ وقتی که بادیگران حرف میزنی♠

اهنگ کلامت برای من سه نت داره

«می»

«لا»

«سی»!!!!!!!

♠پس تاوقتی که بادیگران «می لا سی»

برای من زاپاسی

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

✘ آنقـٓʘ͜͡ʘـدر

بدے دیدم✘

↭شـٓʘ͜͡ʘـدم↭

✘ آدم
بـٓʘ͜͡ʘـدِ…✘

↻خواهـشـٓʘ͜͡ʘـٵ

خفـٰٓـٓـٰٓـٰٓٓــٰٓـٰٰٰٓٓٓـٰٰٓٓٓʘ͜͡ʘـٰٓـْٰٓٓــٰٓـٰٰٰٓٓٓـٰٰٰٓٓٓہ…➲➺

✘زنـٓʘ͜͡ʘـدگے ڪردڹ✘
↙ رو
تو
یادم نده…↘
╄ಠಠ

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

واســـــًـًـًـہ هـــــًـًـًر ڪـــــــــًـًـًے

بـــــًاً ڪًلًاًسًــــــــــًـًـًےً وًاًسًــــــــــًـًـًـہ

مًــــــــــًـًـًا هًمًــــــــــًـًـًـــــًـًـًوًنً

لًاًشًــــــــــًـًـًے بًیً لًبًاًسًــــــــــًـًـًےً

ﮩـــــــᖺᙓــــــہヅ

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

فِــڪــــر تــو بـــہ 【مــالِــشـــه】

فــڪــــرِ اوלּ بـــہ 【مـــالِــشــه】

گـِــرِفـتـے مَـطلَـبو!!!؟؟

ﮩـــــــᖺᙓــــــہヅ

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

بعضـٍـٍـٍـٍــٍـٍـًـًـًـٍـٍـٍـٍـیا هـٍـٍـٍـٍــٍـٍـًـًـًـٍـٍـٍـٍـܢܢ

مثـٍـٍـٍـٍــٍـٍـًـًـًـٍـٍـٍـٍــہ سیگـٍـٍـٍـٍــٍـٍـًـًـًـٍـٍـٍـٍـار
همینجـٍـٍـٍـٍــٍـٍـًـًـًـٍـٍـٍـٍـوری
בسـٍـٍـٍـٍــٍـٍـًـًـًـٍـٍـٍـٍـت بـہ בسـٍـٍـٍـٍــٍـٍـًـًـًـٍـٍـٍـٍـت

میچـٍـٍـٍـٍــٍـٍـًـًـًـٍـٍـٍـٍــٍـٍـٍـٍــٍـٍـًـًـًـٍـٍـٍـٍـرخלּ

ببینـٍـٍـٍـٍــٍـٍـًـًـًـٍـٍـٍـٍـیܢܢ کـٍـٍـٍـٍــٍـٍـًـًـًـٍـٍـٍـٍـونـشوלּ
نصیـٍـٍـٍـٍــٍـٍـًـًـًـٍـٍـٍـٍـبِ کـٍـٍـٍـٍــٍـٍـًـًـًـٍـٍـٍـٍـی
میشـٍـٍـٍـٍــٍـٍـًـًـًــہ

ﮩـــــــᖺᙓــــــہヅ

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

مــــــــن تـــــــــــــــو عـــــالمــــــــــم

【فحــــــــــــش مـــــــــــــــادر】 نبـــــــــــــود

خــــــــــودت مجبــــــــــــــورم ڪــــــــردے

دیــــــوثـــــہِ بــــے وجـــــــــــود

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

↩هے توووووو↪✔

▂▂ خَـــــــــــز شـُــــدی اَز بَــس

دَس بِـه دَس شــُــــدی✘✘✘

هِـــــEــHـــــه

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

☜ﻣـَـﻦ ﺑِـــہِ ⇦♥ ﺩﻟــــہِ♥

⇨ ﺧُــــﻮﺩَﻣـَــﻢ ◇◆ ﺭَﺣْـــﻢ ◆◇ ﻧَـــﮑـَــﺮﺩَﻡ

ﺗَـــﻨْــــﮕْـــــ ﺷـــُـــﺪ ◇◆ ﺟـِـــﺮِﺵ ◆◇ ﺩﺍﺩَﻡ

☜ﻫِــــْـــــــــــــــــــــــــــــــﻪ◈◈◈◈☜

ﭘَـــــﺲْ” ﺗُـــــﻮ ﺍﻡ ﻣُـــﻮﺍﻇِـــــﺒـــــــــــــ ﺑْــــﺎﺵ

ﮐِــــــــہِ ﻭﺍﺳــــــــــہِ ﻣَــــــــﻦ

◀ ﺗَـــــــﻨــــــــﮕْــــــــــ ﺑـــــــــــــــــــﺎﺯﮮ

◁◁✘✘✘ﺩَﺭ ﻧَــــــﻴـــــﺎﺭﮮ✘✘✘ بعععععله Wink

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

☜هـر کـی پٌـشْـتْ بِـه مَـن کَـرد
↞تـا فَـرْداشْ خـوابیـدِه
☜دَردْ داشْـتْ تـا ریـِه
↞صٌـبْـحْ پـا شٌـدِه و مِـثِ پَرگـار راه میـرِه✘✘✘

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

✺شــــــــاید لاشی بازیــــاتــــــــ
منــــــو بگــــــــــــــــــآد
امــــــــا شـکــــــــــ نکـــــــن دیــــــوثـــــــــ بازیامـــــــــــــ
خــــــــوارتو میــــــــــــــگاد

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

. ﻣَـــــﻦ \” ﺧُــــﻮﺩَﻣُــــﻮ ﺧُـــﺸﮑــ ﮐَـــــﺮﺩَﻡ ﻭَﻟﯽ
\” ﺑﻌﻀﯿﺎ \” ﻋَﺠﯿــﺐ ﻫَﻨــــﻮﺯ ﺗُﻮ ﮐَﻔَﻤَـــــﻦ☞♚
✖ ﻫَــــ HEH ــــﻪ

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

بـــــعضیام هـــستـــــن دو جــــنــــــسَـــن
✘ظـــاهِــرن شـــبـیــْهِ مــردان✘
ولـــــــی↩ ⇜ تُــــ.خــــ.مــــِ✘ مَـــــرد بـــودَن رو نـَــدارَنـــــ ✘ ✣✡هـِـــٰــْـِــʘ͜͡ʘـــٰـِــْــه✡✣

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

بع‍ــــــــ♐ــــــــضیا
ی‍ــــــــه✖ادم↙ اس‍ــــــ✖ـ✖ و↘پاس‍ــــــن‍ــــ⤵ــــ
↩ام‍ــــــــــا به این‍ــــــــــترنت که می‍ـــــــرسه
✖ی‍ـــــــــــه ادم‍ــــــــ
↙ن‍ــــــــــاب‍ـــ↘و↙خ‍ـــاصن‍ـــــــــــ✖

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

↩ بـــآیــــــد بــــآ بـَعضیــــآ یــــــﮧ عڪــــــــس بنــــــدآزے بعـــــد بگــــــــــــے !

↩ مـَنــــــو تـُخمـَــم یـهویــــــــــــے اَز بَسڪــــــﮧ تـُخمیَنــــــــــــ !

⇜هـــʘ͜͡ʘــــه⇝‍

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

??آخہ پشـــــ??ـــــم…
تورو چہ بہ خـــــــــ??????ـــــشم…
وقتی میگــــم خفہ شو…
بگو چشــــ✘ــــ??ــــ✘ـــــم

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

⇜ مـــــــــی تونــــــــــــے بـــه . . .

⇜•●♛ مــــــــــــا ♛●• برســـــــــــے

⇜ امـــــــــــا نفـــــــــــــست مـــیبره بـچـه خـوشــگـل هــHــه . . . ! ↧⇪↧

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

نشستے دست بـہ دامـטּ ایـטּ و اونیــــــــ…..
لیاقتت همینـہ بچـہ ڪ …. نِِِِِیِِِـــــــ

هــــHEHـــــه

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

ادایـ تنــــگارو دربیار

ولی نهـ جلـو کسیـ که گشادتـ کرده*ـ*

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

↹↺↺اَطرافَم باشِه پُر اَز فاحِشِه
بِهتَر اَز رفیق های جاکِشِه…↹↻↻

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

اگـه قَـلادتــو وِل کــــنَم↻

میرے ســـراغ چـھار تا آدم ســاده(!)

اونـــارم بَــــــدبَختـــــ مــیکنے

تــو یـــہ دیـوثے کہ فَقــَـط

مـَـن حـَـریفِـــتَـــم

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

☜ تـYouـو ☞ کـه † گـCowـاو † بـودنـت بـه ↩ مـweـا ↪ ثابـت شـده !

پـس ✘ نــیـازی نـی ✘

❌∅واسـForـه همـAllـه ∅❌

☜شــHornـاخ بشـــی ☞

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

◆☜مـَجـازی ریــدی☞◆⇠

✖آخـِه بـَچـّه کـــ..ــونی ⇠

✖لــات شـٌده ⇠✖تـِکـْسـْتـاش هـَمه ⇠

✖پـٌر از فـــfockــــاک شـده

◆☜ببـــین اٌٌسـْکـٌٌٰـل☞◆ ⇠

✖تـو گـٌرْگـَم بـاشـی ⇠

✖مــَن جـِرِتْ میــدم ⇠

✖پـاشو یـه دوش بـگـیر ⇠

✖هــمیـن الــان بـِهـِت ریـدم

【هـــΗξــه】

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

حــآجــــــــــــے

❂✘مـَجـــــــــآزے✘❂

زیـــــــــآد فعـــــــآل بـــآشـــــــــــــے فــَـقَ تَنـــــِــت بـــــو گـــُـوہ میگیــــــــــــرہ !

هیــــــچ خــــَـــریـــــــم نمیشــــــــے پ زیــــــــــــآد جـــِدیــــــــــش نـَگیــــــــــــر !

⇜هـــʘ͜͡ʘــــه⇝‍

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

گـُنـــــــــــــدہ نـیســـــــــــــــــــم مـِثـــــــــــل آرنُـولــــــــــــــــــد !

وَلــــــــــــــــــــــے ۞مـَتنـــــــــــــــــآم۞

تـَلفـــــــــــــــــــــآت میـــــــــدہ بـــــــــــآ یـــــــــــﮧ ڪیبــــــُـــــــــــــورد !

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

حـآجـــــــــــــــــــــے مـــــَــــــــטּ شیـــــرَم ڪــــــــــﮧ آدَم میخـــــــُـــورہ !

تــــــــــواَم شیـــــــــــــــرے ڪـــــــــــﮧ آدَم میخـــــــــــُــــــــــورہ !

مختــــــــُــــو نـَگــــــــوزوטּ بیخــــــــــــــے حـآجـــــــــــــــــے !

⇜هـــʘ͜͡ʘــــه⇝‍

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

دُختـــرآیـــــــــــــــــــــــــے ڪــــــــــــــــــــــﮧ میگـــــــــــטּ

بـَعـــــــــــــــــــد اُون بـــــــــــــــﮧ هیچڪـــــــــــــے عـــــــــآدَت نـَڪــــــــــــردم !

عــــــــــادَت ❂✘مآهـآنشــــــــــــوטּ ✘❂ ڪــــــــــﮧ یــآدِشـــــــــــــوטּ نـَرفتــــــــــــــﮧ !

⇜هـــʘ͜͡ʘــــه⇝‍

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

اینجــــــــــــــــــــــآ ❂✘ڪــونیـــــــــــــــــــــــــآ✘❂

شــآخــــــَــــــــــــــــــــــــטּ ایـــــــــــــــــــــــטּ سـوسـول جـونیــــــــــــــــــــــــــآ لآتـــــَـــــــــــــــــــــــــטּ ! تـــــــــُــــو بــــــِـدل نـَگیــــــــــــــــــــــر دآش خیلــــــــــــــــــــــــے گــُـُنــــــــــــــــــــدہ شـــَــــــــــــــــטּ

زیـــــــرہ خــ…….آیـــــــــــــــــــﮧ هآتــــــَـــــــــــــــــــــטּ !

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

آدم تـِڪســــِـــــت میـــــــــــدہ ڪـــــــــــــﮧ

۞مَفهــــــــــوم۞ دآشتــــــــــــــﮧ بـآشــــــــــــــﮧ !

وَگرنـــــــــــﮧ ڪُصشعـــــر ڪـــــــــﮧ همــــــــﮧ میتـــونــــــــטּ بلغـــــــــور ڪُنــــــَــــــטּ !

⇜هـــʘ͜͡ʘــــه⇝‍

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

بـــِزآر فِڪــر ڪـُنـــــــــטּ پــــَرچـِـمـشـــوטּ بــآلآســـــــــــت و مــــآ جَفَنگـیـــــــــــم …

نمیـدونــــَــــــטּ اُونـــــآ ✘سَـگـــَـــن✘ و مـــــــــآ ۞پَلَنگیـــــــــــــم۞ …

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

↩ ڣــــآڪــــــــــــــــ بـــــــــــﮧ نـــــِـــــت نَ بــــــرآے ســـُــــرعــــــت ڪـَمـــــِــش !

↩ وآس اینڪــــــــــــﮧ هــَـــــر ڪُوسخُلــــــــــــــے رُو بـــــــــــرآے مــــــــآ شــــــــآڂ ڪــَـــــــرد !

↩ تـــــــــو ✘گــــُـرگـــــَـــــــم✘ بــــــآشـــــــــــــــــے مــَــــــטּ جــــِــــــرت میـــــــــدَم !

⇜هـــʘ͜͡ʘــــه⇝‍

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

↩ سُڪوتــــَـــــــــــــــــــم اَز رضــآیــــــــــــــــــــــت نـیـــــــــــــــــــــس ! ↩ تــــــــــــــــــــو فـِڪـــــــر اینــــَـــم ڪـــــــــــــــــﮧ چِطــــُــور دَهنتـــــــــــــُــــو ❂✘سرویــــــــــــــــس✘❂ ڪـُنـــــــــــــــــَــــم !

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

↩ ُدختــَــــر ڪـــــﮧ ✘شـــــــــــــــــآخ✘ نمیشـــــــــــــﮧ !

↩ پـر*ــــــود میشــــــــــــﮧ اینـــــــُـــو گـُفتـــــــــــــم دَر جـَریـــــــــآטּ بــآشــــــــــــے !

⇜هـــʘ͜͡ʘــــه⇝‍

  • ارسال شده توسط :
    javadsd
  • تعداد بازدید :
    348 views
اشتراک گذاری
مکان تبلیغات شمامکان تبلیغات شما